Cong ty dich vu Bao ve seazen

Last logged in 5 months, 2 weeks ago

Basic Information

First Name:
Cong Ty Dich Vu
Last Name:
Bao Ve SeaZen
Sex:
Male
Birthday:
January 01, 1991
Describe Yourself:

SeaZen se tap trung moi nguon luc phan dau tro thanh Chuyen Gia so 1 trong linh vuc cung cap cac giai phap An ninh tong the cho nha may toa nha tai Viet Nam Bao gom cac hoat dong tu van giai phap cung cap dich vu bao ve theo tieu chuan An ninh toan cau ban cho thue thiet bi phan mem An ninh An toan PCCC
So 15/16 Duong So 37 Khu pho 7 Phuong Hiep Binh Chanh Quan Thu Duc Tp Ho Chi Minh
0937402577

Online Information

Twitter Profile:
SeaZen12
Google Profile:
seazenchuyengiaanninh
Google Talk:
chuyengiaanninhseazen@gmail.com
Website:
https://seazen.vn/