Forexthco Coco

Last logged in 6 months, 1 week ago

Basic Information

First Name:
forexthco
Last Name:
coco
Sex:
Rather not say
Describe Yourself:

ในกลุ่มลงทุนของตลาดฟอเร็กซ์มักมีหลายประเภทอย่างถ้าเจอกลุ่มใประเภทที่เปรียบเสมือนกลุ่มนักวิจัยละก็คนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่มีสามารถเริ่มทำเงินได้จริง มีเป้าหมายชัดเจนสามารถประเมินได้ว่า จะมีกำไรเท่าไหร่? เข้าใจสถานการณ์ Draw-Down และมีการเทรดอย่างมีวินัย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้ความสำคัญกับการบริหารที่มีความเสี่ยงสูง

Online Information

Website:
http://forexth.co/